Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

1.1

StyleLounge GmbH, Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, (hierna “StyleLounge”) exploiteert een prijsvergelijkingsplatform met beschikbaarheidscontrole (hierna “Site”) voor kleding, schoenen, accessoires en gerelateerde lifestyle Producten onder de URL https://www.stylelounge.nl.

1.2

De website van StyleLounge toont enkel productinformatie van partnerbedrijven (hierna “Verkoper”) aan haar gebruikers (hierna “Gebruiker”). StyleLounge verkoopt geen Producten, er ontstaat op geen enkele wijze een koopovereenkomst tussen StyleLounge en de Gebruiker. Overeenkomsten met betrekking tot de aankoop van getoonde Producten worden gesloten tussen de Verkoper en Gebruiker. In dit geval kunnen de Algemene Voorwaarden van de respectievelijke Verkoper in werking treden.

1.3

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.stylelounge.nl en alle gerelateerde subdomeinen en aliassen. Deze voorwaarden kunnen door de Gebruiker worden gedownload, worden opgeslagen in het interne geheugen of worden afgedrukt. De Algemene Voorwaarden kunnen worden opgevraagd bij StyleLounge via e-mail. De Algemene Voorwaarden die ten tijde van het gebruik van de Site kunnen worden opgeroepen zijn van kracht.

1.4

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de beginselen voor het gebruik van de website en gelden ook in het geval van geheel of gedeeltelijk gebruik van andere websites, die geheel dan wel gedeeltelijk toegang bieden tot StyleLounge. De toepasbaarheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Gebruiker worden hierbij expliciet uitgesloten. De voorwaarden van de Gebruiker zijn slechts van toepassing indien StyleLounge hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

2. Uitvoering en diensten

2.1

StyleLounge is zelf geen retailer maar aggregeert uitsluitend Producten van Verkopers, die op een gestructureerde manier beschikbaar zijn gesteld aan Gebruikers.

2.2

De verstrekte productinformatie vormt geen juridisch bindende overeenkomst door StyleLounge. Door het gebruik van de online-inhoud door de Gebruiker ontstaat er geen contractuele verplichting tussen de Gebruiker en StyleLounge met betrekking tot de getoonde Producten. In het bijzonder ontstaan er geen verkoop- of andere overeenkomsten met betrekking tot de aankoop van Producten of diensten die op de website worden aangeboden. Overeenkomsten voor de aankoop van Producten of diensten die worden aangeboden op de website worden alleen gesloten tussen Gebruikers en Verkopers. StyleLounge wijst erop dat in dit geval de Algemene Voorwaarden van de Verkoper van toepassing kunnen zijn.

2.3

Het bezoeken van de website van StyleLounge is ten alle tijden geheel gratis. Bij het sluiten van een overeenkomst tussen Verkoper en Gebruiker kunnen er mogelijk kosten voor de goederen en/of diensten optreden. Het is mogelijk dat StyleLounge in dat geval een commissie ontvangt van de Verkoper.

2.4

StyleLounge distantieert zich uitdrukkelijk van websites van Verkopers die kunnen worden bezocht via de door StyleLounge beheerde of gehoste weblinks. StyleLounge heeft geen enkele invloed op het ontwerp en de inhoud van gelinkte pagina’s en de daaraan gerelateerde sub pagina’s.

2.5

De getoonde Producten van Verkopers op de Site zijn geen Producten van StyleLounge. Indien er interesse is in een aankoop van een product, worden Gebruikers direct vanaf de Site doorgestuurd naar de website van de Verkoper, van waar het product wordt aangeboden. De Gebruiker is verplicht voorafgaand aan de koop van Producten alle door de Verkoper verstrekte informatie in te zien en te controleren op actualiteit.

2.6

StyleLounge streeft er naar, maar garandeert het echter niet, dat de getoonde prijzen in zowel de Product Informatie als op de Site actueel zijn. Echter, bij het gebruiken van de Site, erkent de Gebruiker dat deze prijzen zijn vastgesteld en vaak worden veranderd door de Verkoper en dat de werkelijke aankoopprijzen kunnen afwijken van diegene die worden vermeld op de Site. De Gebruiker erkent ook dat in het geval van een conflict tussen de vermelde prijs in de Product Informatie op de Site en de prijs vermeld op de website van de Verkoper, de werkelijke aankoopprijs, de prijs is die is opgenomen door de Verkoper.

2.7

Wegens technische redenen is het niet mogelijk om een prijs-update in ware tijd weer te geven. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een product niet kan worden gekocht voor de getoonde prijs, omdat de prijs niet overeenkomt met die van de Verkoper. Ook kan het voorkomen dat een product in het geheel of in een bepaalde variant (maat, kleur, enz.) niet meer beschikbaar is.

2.8

StyleLounge behoudt zich het recht voor om delen van Producten of alle Producten zonder voorafgaande kennisgeving, toe te voegen, te verwijderen of publicatie tijdelijk dan wel permanent te staken.

2.9

Zoek beleid: Voor een complete lijst met resultaten, zoeken wij naar productnamen-en beschrijvingen van vele miljoenen aanbiedingen van honderden partners. Deze zoektocht omvat de merk namen, productnamen, product kenmerken en product categorizering. Meervoudige woord zoekopdrachten kunnen resultaten veroorzaken die zorgen dat de voorwaarden in het voorgestelde aanbod niet verschijnen. Daarnaast kunnen zoekopdrachten voor sommige merk artikelen in verbinding met standaard bewoordingen worden beinvloedt. Een zoekopdracht voor “merknaam jas” zal niet alleen jassen vinden van het betreffende merk, maar ook producten die de betreffende merknaam gebruiken in hun advertentietekst. Dit kan het geval zijn, bijvoorbeeld, wanneer de merknaam een beschrijvend karakter heeft, of erg kort is, en om die reden voorkomt in andere merknamen als een gedeelte van een woord, of als een afkorting. Als u vragen heeft met betrekking tot de lijst van onze resultaten, als u fouten vindt of als uw handelsmerkrechten geschendt worden neem dan graag contact op met info@stylelounge.nl

3. Verantwoordelijkheid voor de Producten

3.1

StyleLounge geeft geen absolute garantie op de juistheid, volledigheid en actualiteit van de Producten en de daarbij verstrekte informatie.

3.2

StyleLounge geeft geen absolute garantie op de kwaliteit, aard en omvang van Producten, diensten en informatie die worden aangeboden door Verkopers waar direct of indirect naar verwezen wordt via bijvoorbeeld zogenoemde “weblinks”. Dit geldt met name voor prijs- en kwaliteitsbepalingen, of het ontbreken van prijscomponenten of andere informatie die op grond van de toegepaste wetgeving van de adverteerder, dit wil zeggen de derde partij, bijvoorbeeld de retailer, worden vereist.

3.3

Hoewel StyleLounge er altijd naar streeft een technisch soepel en storingsvrij verloop, met betrekking tot de eigen systemen, programma’s etc. zeker te stellen kan StyleLounge niet aansprakelijk worden gehouden voor een onjuiste werking. StyleLounge behoudt zich in dit opzicht voor, een onbepaalde tijdsperiode te gebruiken om de technische problemen te verhelpen.

3.4

StyleLounge distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud van websites waarnaar verwezen wordt via de door StyleLounge geëxploiteerde of gehoste weblinks. StyleLounge benadrukt dat het geen invloed heeft op de vormgeving en inhoud van de gelinkte websites en de daar onderliggende webpagina’s. Alleen de desbetreffende aanbieder of exploitant van deze websites is uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud en vormgeving.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1.

De Site en onderliggende software en database zijn beschermd door het auteursrecht. De bepaling voor gebruik onder deze Algemene Voorwaarden vormt geen ontheffing van het auteursrecht. Elk gebruik van Producten voor zakelijke doeleinden, in het bijzonder commercieel gebruik, is uitgesloten.

4.2.

Het kopiëren, verspreiden en wijzigen van intellectuele eigendommen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van StyleLounge. Elke ongeoorloofde reproductie, verspreiding, wijziging, openbaarmaking en/of publicatie vormt een schending van het auteursrecht en zal worden vervolgd.

4.3.

StyleLounge behoudt uitdrukkelijk alle andere rechten uit hoofde van zijn mededingingswetgeving of andere wettelijke bepalingen, dat het logo, design, software, database of delen ervan behoort te beschermen.

4.4.

Stylelounge maakt de Gebruiker erop attent dat de bedrijfsnamen op de websites van Verkopers, handelsmerken, logo’s en/of productnamen ook bij wet beschermd zijn.

5. Privacy

5.1.

Het beschermen van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker is van groot belang voor StyleLounge. StyleLounge is toegewijd aan het voldoen aan de wettelijke voorschriften voor de bescherming van gegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het privacy beleid op: https://www.stylelounge.nl/privacybeleid.

5.2.

Indien persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt, dan gebeurt dit alleen als er toestemming is van de Gebruiker of wanneer de wet het verzamelen, verwerken en gebruiken van de data toestaat.

6. Aansprakelijkheid

6.1.

StyleLounge garandeert niet dat de aangeboden Producten en diensten continu beschikbaar en/of toegankelijk zijn.

6.2.

StyleLounge is niet aansprakelijk voor technische overdrachtsvertragingen, onderbrekingen, fouten, storingen van de Producten en diensten die worden aangeboden en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de Gebruikers, zoals verlies van gegevens, wanneer Stylelounge geen invloed kan uitoefenen op de redenen hiervoor.

6.3.

StyleLounge is niet aansprakelijk voor de ongeoorloofde verwerving van persoonlijke gegevens van Gebruikers of leden door derden, zoals bijvoorbeeld door hackers.

6.4.

Bovendien heeft StyleLounge onbeperkte aansprakelijkheid voor opzettelijk of grof nalatig gedrag.

6.5.

Bij lichte nalatigheid is StyleLounge alleen aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam, gezondheid of uitdrukkelijke waarborgen voor claims, wanneer deze vallen onder de Duitse Produkthaftungsgesetz en binnen de reikwijdte van § 44a TKG(Telekommunikationsgesetz), of wanneer deze in strijd zijn met de contractuele verplichtingen. Alle contractuele verplichtingen, inclusief zogenoemde kardinale verplichtingen in de zin van de wet, moeten worden beschouwd als verplichtingen die de juiste uitvoering van het contract mogelijk maken en de Gebruiker vertrouwen geeft in de verwezenlijking ervan. In geval van licht nalatige inbreuk van een contractuele verplichting, is de aansprakelijkheid van StyleLounge beperkt tot de omvang van de typisch voorzienbare schade.

6.6.

Aansprakelijkheid voor indirecte en onvoorziene schade of gederfde winst, in het geval van simpele nalatigheid – behalve in het geval van aansprakelijkheidsvoorwaarden op grond van paragraaf 6.4. – zijn uitgesloten.

6.7.

Elke verdere aansprakelijkheid zoals weergegeven in deze Algemene Voorwaarden is, ongeacht de juridische aard van de beweerde vordering, uitgesloten.

6.8.

De beperkingen van aansprakelijkheid op grond van clausules 6.4., 6.5., en 6.7. zijn niet van toepassing op een wettelijke schuldonafhankelijke aansprakelijkheid van StyleLounge of op aansprakelijkheid op basis van een contractueel overeengekomen onafhankelijke schuldgarantie.

6.9.

De uitsluiting of beperking van bovenstaande aansprakelijkheid geldt ook met betrekking tot de aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van StyleLounge, vooral ten behoeve van de aandeelhouders, medewerkers, vertegenwoordigers, entiteiten en hun leden met betrekking tot hun persoonlijke aansprakelijkheid.

7. Aanpassingen

7.1.

StyleLounge mag deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen en aanpassen. Voor zover er al een gebruiksovereenkomst bestond tussen StyleLounge en de Gebruiker, gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden alleen wanneer de Gebruiker over deze wijzigingen is geïnformeerd en er schriftelijk (bijvoorbeeld via E-mail) geen bezwaar is aangetekend binnen één maand na kennisgeving van de doorgevoerde wijzigingen. StyleLounge zal bij de mededeling van de gewijzigde Algemene Voorwaarden verwijzen naar de consequenties wanneer er geen bezwaar gemaakt wordt.

8. Eindvoorwaarden

8.1.

Deze Algemene Voorwaarden en wettelijke verbintenissen tussen StyleLounge en Gebruiker zijn onderhevig aan de wet- en regelgeving van Duitsland, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De exclusieve plaats van jurisdictie is – in zoverre wettelijk ontvankelijk – Hamburg, Duitsland, tenzij de Gebruiker een handelaar is volgens het handelswetboek of bij het indienen van een klacht geen permanente verblijfplaats in Duitsland heeft.

8.2.

Indien enkele clausules in deze Algemene Voorwaarden onuitvoerbaar zijn of worden, dan zal de effectiviteit van de overige clausules niet worden aangetast.

8.3.

Deze Algemene Voorwaarden en het Privacy beleid zijn oproepbaar in hun huidige vorm op https://www.stylelounge.nl.